تاریکترین زمان شب درست قبل از سپیده دم است ٬ و من به شما قول میدهم که سپیده دم فرا خواهد رسید (کریستوفر نولان)


ساقیا آمدن عید مبارک بادت

۲۱ آذر، ۱۳۹۰

وادی اول طلب

وادی اول طلب
در لغت بمعنی جستن است (المصادر) و در اصطلاح صوفیان "طالب" سالکی است که از شهوت طبیعی و لذات نفسانی عبور نماید و پرده پندار از روی حقیقت براندازد و از کثرت به وحدت رود تا انسان کاملی گردد (لطایف) – آنرا گویند که شب و روز به یاد خدایتعالی باشد در هر حالی (کشف المحجوب)- در حقیقت «طلب» اولین قدم در تصوف است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا می شود تا او را به جستجوی معرفت و تفحص در کار حقیقت و امیدارد. «طالب» صاحب این حالتست و مطلوب هدف و غایت و مقصود سالک است.

در اين مرحله سالك راه حقيقت بايد مردانه گام در راه نهد و از خود بگذرد و همت قوی دارد و در همه حال و همه جا يار را بجويد و به دنبال او كه در درون وی است، كندوكاو و جستجو نمايد. اين وادی وادی پر خطری است ولی سالك نبايد وحشتی به دل راه دهد؛ سر تا پا تسليم رضای او باشد و بكوشد تا بيابد كه عاقبت جوينده يابنده بود ....

منطق الطير :
چون فرو آیی به وادی طلب
پیشت آید هر زمانی صد تعب
چون نماند هیچ معلومت به دست
دل بباید پاک کرد از هرچ هست
چون دل تو پاک گردد از صفات
تافتن گیرد ز حضرت نور ذات
چون شود آن نور بر دل آشکار
در دل تو یک طلب گردد هزار

0 comments:

ارسال یک نظر

لطفأ با ارائه نظرات ما را از چگونگی کیفیت مطالب مطلع سازید

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...